PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

dle zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách,
je ke každé prohlídce nutno dodat:

  • žádost o provedení prohlídky (vyplní zaměstnavatel), kt. musí obsahovat:
    • identifikační údaje zaměstnavatele  (název, adresa, razítko + podpis oprávněné osoby)
    • identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání
    • údaje o pracovním zařazení – druh a režim práce, rizikové faktory, kategorizace práce
    • druh požadované prohlídky, event. důvod k provedení prohlídky
  • výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře (! ne zapůjčená celá dokumentace)

Bez těchto náležitostí nemůže být prohlídka provedena.